Leveringsvoorwaarden van de e-shop BIBLOO.nl

 1. Inleidende bepalingen
 1. 1.1.Deze leveringsvoorwaarden (verder alleen „leveringsvoorwaarden“) van de handelsvennootschap Digital People, a.s., gevestigd op het adres Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, identificatienummer: 28197071, ingeschreven in het handelsregister bij de Stadsrechtbank in Praag, afdeling B, inlegblad 12855 (verder alleen „de verkoper“) regelen de wederzijdse rechten en plichten van de contractuele partijen die ontstaan zijn in verband met of op basis van de koopovereenkomst (verder alleen „de koopovereenkomst“) die is gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (verder alleen „de koper“) door middel van de e-shop van de verkoper. De e-shop wordt door de verkoper geëxploiteerd op de website die is geplaatst op het internetadres BIBLOO.nl (verder alleen „de website“), en wel door middel van de interface van de website (verder alleen „de interface van de e-shop“).
 2. 1.2.De leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin een persoon, die van plan is om goederen te kopen van de verkoper, een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van ondernemingsactiviteiten of in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. 1.3.In de koopovereenkomst kunnen bepalingen worden overeengekomen, die afwijken van de leveringsvoorwaarden. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van de leveringsvoorwaarden.
 4. 1.4.De bepalingen van de leveringsvoorwaarden zijn een onlosmakelijk bestanddeel van de koopovereenkomst.
 5. 1.5.De tekst van de leveringsvoorwaarden kan door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. De rechten en plichten die zijn ontstaan vóór wijziging van de tekst, worden hierdoor niet aangetast.
 1. Gebruikersaccount
 1. 2.1.Op basis van de registratie van de koper op de website kan de koper toegang krijgen tot zijn eigen gebruikersinterface. Vanuit zijn gebruikersinterface kan de koper het bestellen van goederen uitvoeren (verder alleen „het gebruikersaccount“). Het bestellen van goederen kan de koper ook uitvoeren zonder de noodzaak van registratie, direct vanuit de webinterface van de shop.
 2. 2.2.Bij de registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht om alle gegevens correct en getrouw op te geven. De gegevens die staan vermeld in het gebruikersaccount, dienen door de koper bij iedere wijziging ervan verplicht te worden geactualiseerd. De gegevens die door de koper zijn vermeld in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen, worden door de verkoper als correct beschouwd.
 3. 2.3.De toegang tot het gebruikersaccount wordt geregeld met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht om geheimhouding te bewaren met betrekking tot informatie die noodzakelijk is voor de toegang tot zijn gebruikersaccount.
 4. 2.4.De koper is niet bevoegd om het gebruik van zijn gebruikersaccount voor derden mogelijk te maken.
 5. 2.5.De verkoper kan een gebruikersaccount opheffen in het geval waarin de koper zijn plichten schendt die voortvloeien uit de koopovereenkomst (met inbegrip van de leveringsvoorwaarden).
 6. 2.6.De koper neemt er kennis van, dat het gebruikersaccount niet ononderbroken toegankelijk hoeft te zijn en wel met name met het oog op het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de verkoper, resp. het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van derden.
 7. 2.7.Geschenkbonnen en kortingscodes
  1. 2.7.1.De koper kan bij het aanmaken van een bestelling een code ingeven die vermeld staat op een gekochte geschenkbon of een kortingscode die is afgegeven door de exploitant in overeenstemming met zijn regels.
  2. 2.7.2.Indien een geschenkbon of een kortingscode een beperkte geldigheidsduur heeft, vervalt de geldigheid van de geschenkbon of kortingscode indien deze niet voor het verstrijken van de termijn is gebruikt. De verkoper verstrekt geen geld en ook geen andere manier van compensatie voor de niet-gebruikte waarde van een geschenkbon of een kortingscode.
  3. 2.7.3.Een geschenkbon en een kortingscode kunnen niet ingeruild worden voor geld.
  4. 2.7.4.Een geschenkbon kan herhaaldelijk gebruikt worden, totdat hij volledig op is. Een geschenkbon kan ook gebruikt worden voor afgeprijsde goederen. Een geschenkbon kan tevens gebruikt worden voor het betalen van de verzendkosten. 
  5. 2.7.5.Een kortingscode kan niet herhaaldelijk worden gebruikt en ook kunnen de verzendkosten er niet mee betaald worden. Bij gebruik van een kortingscode kan een minimum orderbedrag van toepassing zijn. Indien een minimum orderbedrag van toepassing is, wordt dit expliciet door verkoper vermeld.
  6. 2.7.6.In het geval, dat een geschenkbon of een kortingscode in strijd met de regels van de verkoper wordt gebruikt, dan heeft de verkoper het recht om een aldus geclaimde geschenkbon of kortingscode te weigeren of de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval, dat er bij de uitleg van de regels onduidelijkheden ontstaan, geldt de uitleg van de verkoper.
 1. Het sluiten van de koopovereenkomst
 1. 3.1.Elk aanbod van verkoper is vrijblijvend en geldt voor de duur zoals in het aanbod is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling niet te aanvaarden. In dat geval zal koper hiervan direct in kennis worden gesteld. Alle in de web-interface van de winkel opgenomen gegevens over de inhoud van verbintenissen zijn van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht koopovereenkomsten t.a.v. deze artikelen te sluiten, behoudens situaties waarin het bindende karakter van de gegevens betreffende de inhoud van de verbintenis wordt bepaald door een dwingende wettelijke regeling inzake consumentenbescherming, met name, zoals uit de bepalingen van § 1822 van het Tsjechische Burgelijk Wetboek voorvloeit, als de ondernemer en de consument t.a.v. een bepaalde zaak expliciet andere voorwaarden zijn overeengekomen.
 2. 3.2.De webinterface van de e-shop bevat informatie over de goederen met inbegrip van het vermelden van de prijzen van de afzonderlijke goederen. De prijzen van de goederen worden vermeld inclusief omzetbelasting en alle daarmee samenhangende heffingen. De prijzen van de goederen blijven geldig gedurende de tijd, dat zij staan afgebeeld in de webinterface van de e-shop. Deze bepaling neemt voor verkoper niet de mogelijkheid weg om een koopovereenkomst te sluiten tegen individueel overeengekomen voorwaarden.
 3. 3.3.De webinterface van de e-shop bevat ook informatie over de kosten verbonden aan het verpakken en leveren van goederen. Informatie over de kosten verbonden aan het verpakken en leveren van de goederen die staan vermeld in de webinterface van de e-shop, gelden uitsluitend in de gevallen waarin de goederen worden bezorgd in Nederland.
 4. 3.4.Voor het bestellen van de goederen vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de e-shop in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:
  1. 3.4.1.de bestelde goederen, hun aantal, kleur en grootte (de bestelde goederen worden door de koper in zijn elektronische winkelwagentje “geplaatst” in de interface van de e-shop),
  2. 3.4.2.de gegevens over de vereiste manier van bezorgen van de bestelde goederen en de wijze van betaling van de goederen.
  3. 3.4.3.informatie over de kosten verbonden aan de levering van goederen (verder gezamenlijk alleen als „de bestelling“).
 5. 3.5.Vóór het versturen van de bestelling aan de verkoper is het voor de koper mogelijk gemaakt om de gegevens te controleren en te veranderen die de koper voor de bestelling heeft opgegeven en wel met het oog op de mogelijkheid voor de koper om fouten vast te stellen en te corrigeren die zijn ontstaan bij het invoeren van gegevens voor de bestelling. De bestelling wordt door de koper aan de verkoper gestuurd door te klikken op de knop „de bestelling afronden“. De gegevens die staan vermeld in de bestelling, worden door de verkoper als juist beschouwd. De verkoper deelt onverwijld de ontvangst van de bestelling mee aan de koper, op het e-mailadres van de koper dat staat opgegeven in het gebruikersaccount of in de bestelling (verder alleen „het e-mail adres van de koper“).
 6. 3.6.De verkoper is altijd bevoegd om afhankelijk van het karakter van de bestelling (de hoeveelheid goederen, de hoogte van de koopprijs, de verwachte verzendkosten) de koper te vragen om een aanvullende bevestiging van de bestelling (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).
 7. 3.7.Een koopovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van verkoper van een bestelling door koper, die door de verkoper per e-mail naar het e-mailadres van de koper wordt verstuurd.
 8. 3.8.De koper gaat akkoord met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. Kosten die voor de koper ontstaan bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor de internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) worden door de koper zelf betaald.
 1. Prijs van de goederen en betalingsvoorwaarden

4.1.De prijs van de goederen en eventuele kosten verbonden aan de levering van de goederen volgens de koopovereenkomst kunnen door de koper aan de verkoper op de volgende manieren worden betaald: door middel van een betalingssysteem in de interface van e-shop (PayPal, iDeal); door middel van een creditcard.

4.2.Samen met de koopprijs is de koper verplicht om aan de verkoper ook de kosten te betalen die verbonden zijn aan de verpakking en de verzending van de goederen. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, worden er verder onder de koopprijs ook de kosten verbonden aan de levering van de goederen verstaan.

4.3.De verkoper verlangt van de koper geen aanbetaling of soortgelijke vooruitbetaling.

4.4.In geval van niet-contante betaling is de koper verplicht om de koopprijs van de goederen te betalen onder vermelding van het betalingskenmerk. In geval van niet-contante betaling is de verbintenis van de koper om de koopprijs te betalen vervuld op het moment van bijschrijving van het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper.

4.5.De verkoper is verplicht om met betrekking tot de betalingen die zijn uitgevoerd op basis van de koopovereenkomst, aan de koper een factuur te overhandigen. De verkoper is btw-plichtig. De factuur, wordt opgesteld door de verkoper voor de koper na het betalen van de prijs van de goederen en in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper gestuurd.

4.6.Eventuele kortingen op de prijs van de goederen die door de verkoper aan de koper zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd met andere acties van verkoper.

 1. Annulering van de koopovereenkomst – retournering van artikelen

5.1. De koper is zich bewust van het feit dat hij uit hoofde van § 1837 van het [Tsj.] Burgerlijk Wetboek onder andere geen koopovereenkomsten kan annuleren die betrekking hebben op de levering van artikelen die naar wens van de koper of voor hem zijn aangepast, op de levering van artikelen die snel bederven, evenals op de levering van artikelen die na levering onherstelbaar vermengd zijn met andere artikelen, op de levering van artikelen in afgesloten verpakkingen, wanneer de consument deze artikelen uit de verpakking heeft genomen en ze om hygiënische redenen niet opnieuw verpakt kunnen woren, of op de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogramma´s, wanneer hun oorspronkelijke verpakking verbroken is.

5.2. Wanneer het niet om een in art. 5.1. genoemd geval handelt, of om een ander geval, waarin de koopovereenkomst niet geannuleerd kan worden, beschikt de koper overeenkomst de bepalingen van § 1829 lid 1 van het [Tsj.] Burgerlijk Wetboek over het recht de koopovereenkomst te annuleren zonder opgave van redenen, en wel binnen veertien (14) dagen na aanvaarding van de artikelen, eventueel binnen een door de verkoper verlengde termijn van dertig (30) dagen, waarbij deze termijn in het geval, dat het voorwerp van de koopovereenkomst uit verschillende soorten artikelen bestaat of uit een levering in verschillende delen, begint te lopen op de dag waarop de laatste levering van de artikelen in ontvangst wordt genomen. De annulering van de koopovereenkomst moet aan de verkoper toegestuurd worden binnen de in de voorgaande zin genoemde termijn. Voor het annuleren van de koopovereenkomst mag de koper gebruik maken van het door verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat een bijlage bij de handelsvoorwaarde vormt, maar dit is niet verplicht. Wanneer een koper (consument) een koopovereenkomst middels het genoemde formulier annuleert, zal de verkoper de ontvangst hiervan in schriftelijke vorm aan de consument bevestigen. De koper mag de annulering van de koopovereenkomst onder andere toesturen naar het adres van het filiaal van verkoper (sklad BIBLOO, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Czech Republic) of naar het e-mailadres van de verkoper: info@bibloo.nl.

5.3. In geval van annulering van de koopovereenkomst conform art. 6.2. van de handelsvoorwaarden wordt de koopovereenkomst vanaf haar begin geannuleerd. De artikelen moeten aan de verkoper teruggezonden worden binnen dertig (30) dagen na de annulering van de overeenkomst, en wel naar het adres: sklad BIBLOO, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Czech Republic. De genoemde termijn van 30 dagen wordt beschouwd gehandhaafd te zijn als de artikelen binnen deze termijn verzonden worden. Als de koper de koopovereenkomst annuleert, draagt de koper de directe, met de retournering van de artikelen aan de verkoper verbonden kosten, ook wanneer de artikelen vanwege hun aard niet middels de gebruikelijke manier per post geretourneerd kunnen worden. In dit geval draagt u de directe kosten van het retourneren van de artikelen tot een geschat maximumbedrag van 10 EUR.

5.4. In geval van annulering van de overeenkomst conform art. 6.2. van de handelsvoorwaarden, retourneert de verkoper de van de koper in ontvangst genomen financiële middelen binnen veertien (14) dagen na de annulering van de koopovereenkomst door de koper, en wel op dezelfde wijze als waarop de verkoper ze van de koper in ontvangst heeft genomen. Wanneer de betaling plaatsvond zonder contant geld, met behulp van een pinpas, stemt de koper er middels de bevestiging van deze handelsvoorwaarden mee in dat de verkoper de financiële middelen zonder gebruik van contant geld retourneert middels overmaking naar de bankrekening waar de betreffende pinpas aan gekoppeld is. De verkoper mag de financiële middelen ook zonder gebruik van contant geld retourneren, middels overmaking naar een bankrekening, wanneer de koper hiermee instemt (eventueel wanneer hij hier zelf om verzoekt, met name middels het annuleringsformulier), mits de koper hierdoor geen aanvullende kosten oploopt. Wanneer de koper de koopovereenkomst annuleert, is de verkoper niet verplicht de ontvangen financiële middelen eerder aan de koper te retourneren dan de koper hem de artikelen retourneert of aantoont dat hij de artikelen aan de verkoper heeft toegezonden.

5.5. Als de koper voor de artikelen een andere dan de goedkoopste door de verkoper aangeboden leveringswijze heeft gekozen, zal de verkoper de koper van de op basis van de gesloten koopovereenkomst gemaakte leveringskosten van de artikelen vergoeden tot de hoogte die overeenkomt met de goedkoopste aangeboden leveringswijze van de goederen (met uitzondering van persoonlijk afhalen).

5.6. Kopers zijn alleen aansprakelijk voor waardeverlagingen van de artikelen die het gevolg zijn van omgang met de goederen op een andere manier, dan de manieren die nodig zijn om kennis te maken met de aard en de eigenschappen van de artikelen, inclusief hun functionaliteit. Aanspraken op de vergoeding van schade die aan artikelen ontstaan is, mogen door de verkoper eenzijdig verrekend worden met aanspraken van kopers op retournering van de koopprijs. De verkoper zal de koper schriftelijk informeren over de retournering van (een gedeelte van) de koopprijs aan de koper (consument), over de verrekening hiervan en over de feiten die betrekking hebben op de verlaagde waarde van artikelen.

5.7. Mochten er na de totstandkoming van een koopovereenkomst omstandigheden optreden die het onmogelijk maken de bestelde artikelen te leveren (bijv. als de artikelen beschadigd blijken te zijn, niet op voorraad o.i.d.), dan beschikt de verkoper over het recht de koopovereenkomst te annuleren. In dit geval dient de verkoper de koopprijs binnen 14 dagen aan de koper te retourneren, en wel middels bankovermaking naar een door de koper vastgestelde bankrekening.

5.8. Als er samen met een artikel een geschenk aan de koper verstrekt wordt, is de schenkingsovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindingsclausule, dat wanneer de koopovereenkomst door de koper wordt opgezegd, de schenkingsovereenkomst betreffende een dergelijk geschenk haar geldigheid verliest en de koper verplicht is het verstrekte geschenk samen met het artikel aan de verkoper te retoureneren.

5.9. Bij betaling middels een pinpas zullen de middelen geretourneerd worden naar de aan de pinpas gekoppelde bankrekening.

 1. Transport en levering van de goederen

6.1.In het geval, dat de transportwijze is overeengekomen op basis van een bijzondere eis van de koper, dan draagt de koper het risico en eventuele aanvullende kosten verbonden aan deze transportwijze. Cosmetica, voedingssupplementen, parfums en drogisterijartikelen kunnen alleen in de originele, onbeschadigde verpakking en zonder gebruikssporen geretourneerd worden.

6.2.Indien de verkoper volgens de koopovereenkomst verplicht is om de goederen te leveren op de door de koper tijdens de bestelling opgegeven plaats, dan is de koper verplicht om bij de levering de goederen in ontvangst nemen.

6.3.In het geval, dat het om redenen aan de kant van de koper nodig is om de goederen herhaald te bezorgen of op een andere wijze dan is aangegeven in de bestelling, is de koper verplicht om de kosten te betalen die verbonden zijn aan het herhaald bezorgen van de goederen, respectievelijk de kosten verbonden aan de andere wijze van bezorgen.

6.4.Bij het in ontvangst nemen van de goederen van de transporteur is de koper verplicht om te controleren dat de verpakking van de goederen niet geschonden is en om in geval van enigerlei gebreken dit onverwijld aan de transporteur mede te delen. In geval van constatering van een geschonden verpakking die getuigt van het onbevoegd indringen in de zending, hoeft de koper de zending niet van de transporteur in ontvangst te nemen.

6.5.De overige rechten en plichten van de partijen bij het vervoer van de goederen kunnen geregeld worden door bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn afgegeven.

 1. Rechten uit een gebrekkige nakoming

7.1. De op gebrekkige prestatie betrekking hebbende rechten en plichten van de contractuele partijen richten zich naar de van toepassing zijnde algemeen bindende wettelijke voorschriften (met name naar de bepalingen van § 1914 t/m § 1925, § 2099 t/m § 2117 en § 2161 t/m § 2174 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek), met name naar:

 • 1922

Als een koper een verkoper terecht een gebrek verwijt, loopt de termijn voor het verwijten van gebreken niet gedurende de periode dat de koper het voorwerp met het gebrek niet kan gebruiken.

 • 1924

Wie over rechten uit hoofde van gebrekkige prestaties beschikt, heeft tevens recht op vergoeding van de doelmatig ten behoeve van het maken van aanspraak op dit recht gemaakte kosten. Als op dit recht op vergoeding echter geen aanspraak gemaakt wordt binnen een maand na het verlopen van de termijn die geldt voor het indienen van een klacht over een gebrek, zal de rechtbank dit recht niet toekennen als de verkoper aanvoert dat de aanspraak op het recht op vergoeding niet op tijd is ingediend.

 • 2106

De koper deelt de verkoper bij de melding van het gebrek, of zonder onnodig uitstel na de melding van het gebrek mede, op welk recht hij aanspraak maakt. De koper mag een reeds gemaakte keuze niet zonder toestemming van de verkoper wijzigen; dit geldt niet als de koper aanspraak heeft gemaakt op reparatie van het gebrek en het gebrek niet gerepareerd blijkt te kunnen worden. Als de verkoper het gebrek niet binnen een adequate termijn verhelpt of hij de koper laat weten dat hij het gebrek niet zal verhelpen, mag de koper in plaats van verhelping van het gebrek een adequate korting op de koopprijs eisen of de overeenkomst annuleren.

 • 2161
  Verkopers zijn jegens kopers aansprakelijk voor het feit dat artikelen bij hun overdracht niet over gebreken beschikken. Ze zijn jegens kopers met name aansprakelijk voor het feit dat artikelen
  a) aan de overeengekomen omschrijvingen, aantallen en hoeveelheden voldoen, evenals aan de kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en aan de overige overeengekomen eigenschappen,
  b) geschikt zijn voor de bestemming die de koper ervan verwacht en waarmee de verkoper instemt, en
  c) geleverd worden met de overeengekomen toebehoren en gebruiksaanwijzingen, inclusief de montage- of installatiehandleiding.
  Verkopers zijn jegens kopers aansprakelijk voor het feit dat artikelen naast de overeengekomen eigenschappen,
  a) geschikt zijn voor de doelstelling waarvoor deze artikelen normaliter gebruikt worden, ook met het oog op rechten van derden, wettelijke voorschriften, technische normen of, als er geen technische normen zijn, gedragscodes in de betreffende branche,
  b) qua hoeveelheid, kwaliteit en overige eigenschappen, inclusief hun levensduur, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, voldoen aan de gebruikelijke eigenschappen van soortgelijke artikelen, die kopers logischerwijze mogen verwachten, mede op basis van openbare verklaringen van de verkopers of van andere personen binnen dezelfde contractuele keten, met name op basis van reclames of aanduidingen,
  c) geleverd worden met de toebehoren, inclusief de verpakking, de montage-handleiding en de overige gebruiksaanwijzingen die de kopers redelijkerwijze mogen verwachten, en dat de artikelen
  d) voldoen aan de kwaliteit en uitvoering van de monsters of voorbeelden die de verkopers vóór sluiting van de overeenkomst aan de kopers hebben verstrekt.
  (5) Als er binnen een jaar na overdracht een gebrek optreedt, gaat men ervanuit dat het artikel reeds bij de overdracht gebrekkig was, behalve wanneer dit vanwege de aard van het artikel of het gebrek uitgesloten is. Deze termijn geldt niet gedurende de periode dat de koper het artikel niet kan gebruiken, of eventueel als hij terecht een klacht over het gebrek heeft ingediend.
  § 2165
  (1) Kopers kunnen klachten indienen over gebreken, die bij artikelen optreden binnen twee jaar na de overdracht.
  § 2167
  (1) Kopers beschikken niet over rechten die voortvloeien uit gebrekkige prestaties, als ze het gebrek zelf hebben veroorzaakt.
  (2) Slijtage door normaal gebruik en in geval van gebruikte artikelen slijtage die overeenkomt met hun voormalige gebruik worden niet beschouwd als een gebrekkige prestatie.
  § 2169
  (1) Als een artikel over een gebrek beschikt, mag de koper verhelping ervan eisen. Hij kan naar eigen keuze levering van een nieuw artikel zonder gebrek of reparatie van het artikel eisen, behalve wanneer de gekozen wijze van verhelping van het gebrek onmogelijk is of in vergelijking met de andere variant inadequaat duur; dit dient met name beoordeeld te worden met het oog op de aard van het gebrek, de waarde die het artikel zonder gebrek zou hebben en met het oog op de vraag of het door een ander veroorzaakte gebrek verholpen kan worden zonder dat dit voor de koper aanzienlijke problemen oplevert.
  (2) Verkopers mogen weigeren gebreken te verhelpen als dit onmogelijk of inadequaat duur is, met name met het oog op het belang van het gebrek en op de waarde die het artikel zonder gebrek zou hebben.
  § 2171
  (1) Kopers mogen een adequate korting eisen of de overeenkomst annuleren, als
  a) de verkoper het gebrek weigert te verhelpen of het niet overeenkomstig § 2170 leden 1 en 2 verwijderd heeft,
  b) het gebrek herhaaldelijk optreedt,
  c) het gebrek de overeenkomst op significante wijze schendt, of
  d) uit verklaringen van de verkoper of uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat het defect niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke problemen voor de koper verholpen zal worden.
  (2) Adequate kortingen worden vastgesteld als het verschil tussen de waarde van het artikel zonder gebrek en de waarde van het gebrekkige artikel, dat de koper heeft ontvangen.
  § 2172
  Gebreken kunnen de verkoper, waar het artikel werd aangekocht, verweten worden. Als echter voor de reparatie een andere persoon is vastgesteld, die zich op de locatie van de verkoper bevindt of op een locatie dichter bij de koper, verwijt de koper het gebrek aan de persoon die is aangewezen om de reparatie uit te voeren.

7.3. De in art. 8.2. van de handelsvoorwaarden opgenomen voorwaarden worden niet toegepast op artikelen die vanwege een gebrek voor een lagere prijs verkocht worden, op gebreken aan artikelen die veroorzaakt worden door de koper, op versleten artikel, als de slijtage veroorzaakt is door normaal gebruik, bij gebruikte artikelen op gebreken die overeenkomen met de mate van gebruik of slijtage, die de artikelen bij aanvaarding door de koper toonden, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de artikelen.

7.4. Als er binnen twaalf maanden na aanvaarding een defect aan het licht komt, wordt ervanuit gegaan dat het artikel reeds bij de aanvaarding defect was. Nadat deze twaalf maanden durende termijn verlopen is, moet de klant zijn bewering, nl. dat het gebrek reeds ten tijde van de aanvaarding bestond, aantonen. De koper mag aanspraak maken op uit gebreken voortvloeiende rechten, als deze gebreken zich bij consumentengoederen voordoen binnen vierentwintig maanden na aanvaarding. Garanties noch de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken hebben betrekking op geschenken die de verkoper bij de aankoop verstrekt.

7.5. Kopers dienen aanspraak op hun uit gebrekkige prestaties voortvloeiende rechten te maken bij de koper, op het adres: provozovna BIBLOO, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Czech Republic. Als moment waarop de reclamatie werd ingediend wordt het moment beschouwd, waarop de consument middels een eenzijdige rechtshandeling zijn wil uit aanspraak te maken op zijn rechten die voortvloeien uit gebrekkige prestaties, d.w.z. het moment waarop hij de ondernemer voor het eerst mededeelt dat het artikel gebreken vertoont en waar hij aanspraak op maakt.

7.6.De overige rechten en plichten van de partijen die samenhangen met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, kunnen worden geregeld door het reclamatiereglement van de verkoper.

 1. Overige rechten en plichten van de contractspartijen

8.1.De koper verwerft de eigendom van de goederen door het betalen van de gehele koopprijs van de goederen.

8.2.Een buitengerechtelijke regeling van klachten van consumenten wordt door de verkoper geregeld door middel van het e-mailadres info@bibloo.nl. Informatie over de afhandeling van een klacht van een koper wordt door de verkoper naar het e-mailadres van de koper gestuurd.

 1. Andere rechten en plichten van de contractuele partijen

9.1.Verkoper gaat zorgvuldig om met de door koper verstrekte persoonsgegevens, met inachtneming van de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.

9.2.Koper geeft verkoper, door het accepteren van deze algemene voorwaarden, toestemming tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.

9.3.Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar koper.

9.4.Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Verkoper zal hieraan gehoor geven.

9.5.Indien koper van dit recht gebruik wenst te maken dan dient koper dit per e-mail aan verkoper te laten weten.

9.6.Met de verwerking van de persoonsgegevens van de koper kan de verkoper een derde belasten als de verwerkende persoon. Afgezien van de personen die de goederen vervoeren, worden de persoonsgegevens door de verkoper niet zonder de voorafgaande toestemming van de koper aan derden overhandigd.

9.7.De koper bevestigt, dat de verstrekte persoonsgegevens precies zijn en dat hij erover geïnstrueerd is, dat het gaat om het vrijwillig verstrekken van de persoonsgegevens.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

10.1.De bescherming van de persoonsgegevens van kopers die fysieke personen zijn wordt verstrekt conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG).

10.2.De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper (i) ten behoeve van het naleven van het koopcontract met de koper (eventueel ook ten behoeve van onderhandelingen over het afsluiten en/of wijzigen hiervan) en/of (ii) ten behoeve van het op basis van een overeenkomst met de koper bijhouden van een gebruikersaccount, de volgende persoonsgegevens van de koper zal bewerken: naam en achternaam, woonadres, bedrijfsregistratienummer (ičo), BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel aanvullende informatie zoals leveringsadres, nummer en verdieping van de woning. De genoemde persoonsgegevens zullen bewerkt worden door de verkoper als beheerder en door de personen die de goederen transporteren als bewerkers. De persoonsgegevens zullen voornamelijk bewerkt worden in de vorm van het verzamelen, op informatie-dragers opslaan, aanpassen of wijzigen, opzoeken, gebruiken, overdragen aan de transporteur of ook aan andere personen (mits de koper hiermee instemt), bewaren, sorteren of combineren, blokkeren en liquideren van de gegevens. De persoonsgegevens zullen bewerkt worden gedurende de implementatie van het koopcontract en na zijn realisatie tot aan het moment waarop de verjaringstermijn verstreken is (d.w.z. in de regel drie jaar na realisatie van het koopcontract), eventueel zolang de gebruikersaccount van de koper wordt bijgehouden (d.w.z. tot aan het moment waarop deze door de koper wordt opgeheven).

10.3.De beschermingsprincipes voor de bewerking van persoonsgegevens vindt u hier.

10.4.De koper is zich bewust van het feit dat hij verplicht is zijn persoonsgegevens (bij de registratie, in zijn gebruikersaccount, bij bestellingen die worden uitgevoerd vanuit de web-interface van de e-shop) juist en naar waarheid te vermelden en dat hij tevens verplicht is de verkoper zonder onnodig uitstel te informeren over wijzigingen in zijn persoonsgegevens.

10.5.De verkoper mag een derde persoon, in de hoedanigheid van bewerker, belasten met de bewerking van de persoonsgegevens van de koper. Met uitzondering van de personen die de goederen transporteren, zullen de persoonsgegevens door de verkoper niet zonder voorafgaande instemming van de koper worden overgedragen aan derden.

10.6.De persoonsgegevens zullen in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in schriftelijke vorm op niet-geautomatiseerde wijze bewerkt worden.

10.7.De koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens kloppen en hij is geïnstrueerd over het feit dat het hier om vrijwillig verstrekte persoonsgegevens handelt.

10.8.De koper kan bij het samenstellen van de bestelling tevens zijn instemming uitspreken met het feit dat zijn persoongegevens door de verkoper bewerkt zullen worden ten behoeve van marketing-doeleinden, en wel met name binnen het kader van de versturing van handelsmededelingen en andere marketing-activiteiten van de verkoper. Deze instemming zal betrekking hebben op de volgende persoonsgegevens: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. De voor marketing-doeleinden gebruikte persoonsgegevens van de koper zullen bewerkt worden tot aan het moment waarop de koper zijn instemming intrekt, uiterlijk echter gedurende vijf jaar, tenzij de instemming tussentijds vernieuwd wordt. De persoonsgegevens zullen voornamelijk bewerkt worden in de vorm van het verzamelen, op informatie-dragers opslaan, toegankelijk maken, aanpassen of wijzigen, opzoeken, gebruiken, overdragen (mits de koper hiermee instemt), bewaren, sorteren of combineren, blokkeren en liquideren van de gegevens. De instemming met de bewerking van persoonsgegevens ten behoeve van marketing-doeleinden vormt geen op zichzelf staande voorwaarde voor het afsluiten van een koopcontract.

10.9.De verkoper attendeert de koper op het feit dat de gegevens van kopers vermeld kunnen worden in een register dat wordt opgesteld in de zin van § 20z van wet nr. 634/1992 Sb., betreffende de bescherming van consumenten, als gewijzigd (verder te noemen de „wet op de consumentenbescherming“).

 1. Het versturen van handelsmededelingen en het opslaan van cookies

11.1.De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper hem naar zijn e-mailadres handelsmededelingen kan toesturen met informatie die verband houdt met goederen, diensten of handelsvestigingen van de verkoper. De koper kan de versturing van handelsmededelingen op ieder gewenst moment stopzetten op zijn gebruikersaccount of door gebruik te maken van de link die zich onder iedere handelsmededeling bevindt.

11.2.De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper op zijn website gebruik maakt van cookies. De samenstelling en het gebruik van cookies richten zich naar afzonderlijke richtlijnen, die u hier

 1. Slotbepalingen

12.1.Indien de verhouding die wordt gevormd door de koopovereenkomst, een internationaal (buitenlands) element bevat, dan komen de partijen overeen, dat de verhouding wordt geregeld door het Nederlandse recht. Hierdoor worden niet de rechten van de consument aangetast die voortvloeien uit de algemeen bindende, juridische voorschriften.

12.2.Indien enige bepaling van de leveringsvoorwaarden ongeldig of niet van kracht is of dit wordt, dan worden deze ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen, waarvan de intentie het meest overeenkomt met de ongeldige bepalingen. Door de ongeldigheid of het niet van kracht zijn van een bepaling wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

12.3.De koopovereenkomst met inbegrip van de leveringsvoorwaarden wordt door de verkoper in elektronische vorm opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden.

12.4.Een bijlage bij de leveringsvoorwaarden wordt gevormd door het voorbeeldformulier voor het terugtreden van de koopovereenkomst.

12.5.De contactgegevens van de verkoper: het bezorgadres Bibloo.nl, BIBLOO U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany – Tsjechische Republiek; het e-mailadres info@bibloo.nl; telefoon +420 910 928 600 (alleen in het Engels).

De handelsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01-03-2023

 

Omhoog