Leveringsvoorwaarden van de e-shop BIBLOO.nl

1. Inleidende bepalingen

 1. 1.1. Deze leveringsvoorwaarden (verder alleen „leveringsvoorwaarden“) van de handelsvennootschap Digital People, a.s., gevestigd op het adres Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, identificatienummer: 28197071, ingeschreven in het handelsregister bij de Stadsrechtbank in Praag, afdeling B, inlegblad 12855 (verder alleen „de verkoper“) regelen de wederzijdse rechten en plichten van de contractuele partijen die ontstaan zijn in verband met of op basis van de koopovereenkomst (verder alleen „de koopovereenkomst“) die is gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (verder alleen „de koper“) door middel van de e-shop van de verkoper. De e-shop wordt door de verkoper geëxploiteerd op de website die is geplaatst op het internetadres BIBLOO.nl (verder alleen „de website“), en wel door middel van de interface van de website (verder alleen „de interface van de e-shop“).
 2. 1.2. De leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin een persoon, die van plan is om goederen te kopen van de verkoper, een rechtspersoon is of een persoon die bij het bestellen van goederen handelt in het kader van ondernemingsactiviteiten of in het kader van de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. 1.3. In de koopovereenkomst kunnen bepalingen worden overeengekomen, die afwijken van de leveringsvoorwaarden. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van de leveringsvoorwaarden.
 4. 1.4. De bepalingen van de leveringsvoorwaarden zijn een onlosmakelijk bestanddeel van de koopovereenkomst.
 5. 1.5. De tekst van de leveringsvoorwaarden kan door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. De rechten en plichten die zijn ontstaan vóór wijziging van de tekst, worden hierdoor niet aangetast.

2. Gebruikersaccount

 1. 2.1. Op basis van de registratie van de koper op de website kan de koper toegang krijgen tot zijn eigen gebruikersinterface. Vanuit zijn gebruikersinterface kan de koper het bestellen van goederen uitvoeren (verder alleen „het gebruikersaccount“). Het bestellen van goederen kan de koper ook uitvoeren zonder de noodzaak van registratie, direct vanuit de webinterface van de shop.
 2. 2.2. Bij de registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht om alle gegevens correct en getrouw op te geven. De gegevens die staan vermeld in het gebruikersaccount, dienen door de koper bij iedere wijziging ervan verplicht te worden geactualiseerd. De gegevens die door de koper zijn vermeld in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen, worden door de verkoper als correct beschouwd.
 3. 2.3. De toegang tot het gebruikersaccount wordt geregeld met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht om geheimhouding te bewaren met betrekking tot informatie die noodzakelijk is voor de toegang tot zijn gebruikersaccount.
 4. 2.4. De koper is niet bevoegd om het gebruik van zijn gebruikersaccount voor derden mogelijk te maken.
 5. 2.5. De verkoper kan een gebruikersaccount opheffen in het geval waarin de koper zijn plichten schendt die voortvloeien uit de koopovereenkomst (met inbegrip van de leveringsvoorwaarden).
 6. 2.6. De koper neemt er kennis van, dat het gebruikersaccount niet ononderbroken toegankelijk hoeft te zijn en wel met name met het oog op het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de verkoper, resp. het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van derden.
 7. 2.7. Geschenkbonnen en kortingscodes
  1. 2.7.1. De koper kan bij het aanmaken van een bestelling een code ingeven die vermeld staat op een gekochte geschenkbon of een kortingscode die is afgegeven door de exploitant in overeenstemming met zijn regels.
  2. 2.7.2. Indien een geschenkbon of een kortingscode een beperkte geldigheidsduur heeft, vervalt de geldigheid van de geschenkbon of kortingscode indien deze niet voor het verstrijken van de termijn is gebruikt. De verkoper verstrekt geen geld en ook geen andere manier van compensatie voor de niet-gebruikte waarde van een geschenkbon of een kortingscode.
  3. 2.7.3. Een geschenkbon en een kortingscode kunnen niet ingeruild worden voor geld.
  4. 2.7.4. Een geschenkbon kan herhaaldelijk gebruikt worden, totdat hij volledig op is. Een geschenkbon kan ook gebruikt worden voor afgeprijsde goederen. Een geschenkbon kan tevens gebruikt worden voor het betalen van de verzendkosten. 
  5. 2.7.5. Een kortingscode kan niet herhaaldelijk worden gebruikt en ook kunnen de verzendkosten er niet mee betaald worden. Bij gebruik van een kortingscode kan een minimum orderbedrag van toepassing zijn. Indien een minimum orderbedrag van toepassing is, wordt dit expliciet door verkoper vermeld.
  6. 2.7.6. In het geval, dat een geschenkbon of een kortingscode in strijd met de regels van de verkoper wordt gebruikt, dan heeft de verkoper het recht om een aldus geclaimde geschenkbon of kortingscode te weigeren of de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval, dat er bij de uitleg van de regels onduidelijkheden ontstaan, geldt de uitleg van de verkoper.

3. Het sluiten van de koopovereenkomst

 1. 3.1. Elk aanbod van verkoper is vrijblijvend en geldt voor de duur zoals in het aanbod is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling niet te aanvaarden. In dat geval zal koper hiervan direct in kennis worden gesteld.
 2. 3.2. De webinterface van de e-shop bevat informatie over de goederen met inbegrip van het vermelden van de prijzen van de afzonderlijke goederen. De prijzen van de goederen worden vermeld inclusief omzetbelasting en alle daarmee samenhangende heffingen. De prijzen van de goederen blijven geldig gedurende de tijd, dat zij staan afgebeeld in de webinterface van de e-shop. Deze bepaling neemt voor verkoper niet de mogelijkheid weg om een koopovereenkomst te sluiten tegen individueel overeengekomen voorwaarden.
 3. 3.3. De webinterface van de e-shop bevat ook informatie over de kosten verbonden aan het verpakken en leveren van goederen. Informatie over de kosten verbonden aan het verpakken en leveren van de goederen die staan vermeld in de webinterface van de e-shop, gelden uitsluitend in de gevallen waarin de goederen worden bezorgd in Nederland.
 4. 3.4. Voor het bestellen van de goederen vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de e-shop in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:
  1. 3.4.1. de bestelde goederen, hun aantal, kleur en grootte (de bestelde goederen worden door de koper in zijn elektronische winkelwagentje “geplaatst” in de interface van de e-shop),
  2. 3.4.2. de gegevens over de vereiste manier van bezorgen van de bestelde goederen en de wijze van betaling van de goederen.
  3. 3.4.3. informatie over de kosten verbonden aan de levering van goederen (verder gezamenlijk alleen als „de bestelling“).
 5. 3.5. Vóór het versturen van de bestelling aan de verkoper is het voor de koper mogelijk gemaakt om de gegevens te controleren en te veranderen die de koper voor de bestelling heeft opgegeven en wel met het oog op de mogelijkheid voor de koper om fouten vast te stellen en te corrigeren die zijn ontstaan bij het invoeren van gegevens voor de bestelling. De bestelling wordt door de koper aan de verkoper gestuurd door te klikken op de knop „de bestelling afronden“. De gegevens die staan vermeld in de bestelling, worden door de verkoper als juist beschouwd. De verkoper deelt onverwijld de ontvangst van de bestelling mee aan de koper, op het e-mailadres van de koper dat staat opgegeven in het gebruikersaccount of in de bestelling (verder alleen „het e-mail adres van de koper“).
 6. 3.6. De verkoper is altijd bevoegd om afhankelijk van het karakter van de bestelling (de hoeveelheid goederen, de hoogte van de koopprijs, de verwachte verzendkosten) de koper te vragen om een aanvullende bevestiging van de bestelling (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).
 7. 3.7. Een koopovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van verkoper van een bestelling door koper, die door de verkoper per e-mail naar het e-mailadres van de koper wordt verstuurd.
 8. 3.8. De koper gaat akkoord met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. Kosten die voor de koper ontstaan bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor de internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) worden door de koper zelf betaald.

4. Prijs van de goederen en betalingsvoorwaarden

 1. 4.1. De prijs van de goederen en eventuele kosten verbonden aan de levering van de goederen volgens de koopovereenkomst kunnen door de koper aan de verkoper op de volgende manieren worden betaald: door middel van een betalingssysteem in de interface van e-shop (PayPal, iDeal); door middel van een creditcard.
 2. 4.2. Samen met de koopprijs is de koper verplicht om aan de verkoper ook de kosten te betalen die verbonden zijn aan de verpakking en de verzending van de goederen. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, worden er verder onder de koopprijs ook de kosten verbonden aan de levering van de goederen verstaan.
 3. 4.3. De verkoper verlangt van de koper geen aanbetaling of soortgelijke vooruitbetaling.
 4. 4.4. In geval van niet-contante betaling is de koper verplicht om de koopprijs van de goederen te betalen onder vermelding van het betalingskenmerk. In geval van niet-contante betaling is de verbintenis van de koper om de koopprijs te betalen vervuld op het moment van bijschrijving van het betreffende bedrag op de rekening van de verkoper.
 5. 4.5. De verkoper is verplicht om met betrekking tot de betalingen die zijn uitgevoerd op basis van de koopovereenkomst, aan de koper een factuur te overhandigen. De verkoper is btw-plichtig. De factuur, wordt opgesteld door de verkoper voor de koper na het betalen van de prijs van de goederen en in elektronische vorm naar het e-mailadres van de koper gestuurd.
 6. 4.6. Eventuele kortingen op de prijs van de goederen die door de verkoper aan de koper zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd met andere acties van verkoper.

5. Herroepingsrecht – het terugsturen van de goederen

 1. 5.1. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dertig (30) dagen (herroepingstermijn) Dit recht bestaat niet voor zover het betreft bederfelijke waar, als ook van goederen die na de levering onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen, goederen in een gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en om hygiënische redenen niet teruggestuurd kan worden en van een overeenkomst over de levering van een audio-opname of video-opname of een computerprogramma indien de oorspronkelijke verpakking is geschonden.
 2. 5.2. Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling, die verkoper binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Voor het herroepen van de koopovereenkomst kan de koper gebruik maken van het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat een bijlage vormt bij de leveringsvoorwaarden. De mededeling tot het herroepen van de koopovereenkomst kan de koper sturen naar het adres van het filiaal van de verkoper sturen of naar het e-mailadres van de verkoper info@bibloo.nl.
 3. 5.3. De goederen moeten binnen dertig (30) dagen aan de verkoper worden teruggestuurd. Indien de koper de koopovereenkomst herroept, dan draagt de koper de kosten verbonden aan het terugsturen van de goederen aan de verkoper.
 4. 5.4. In geval van het herroepen van de overeenkomst betaalt de verkoper de van de koper ontvangen bedragen binnen dertig (30) dagen na het terugtreden van de koopovereenkomst door de koper terug en wel op dezelfde wijze waarop de verkoper zijn van de koper heeft ontvangen. De verkoper is eveneens bevoegd om de door de koper verstrekte betaling reeds bij het terugsturen van de goederen door de koper of op een andere wijze te betalen, indien de koper daarmee instemt en er daardoor voor de koper geen verdere kosten ontstaan. Indien de koper de koopovereenkomst herroept, is de verkoper niet verplicht om de ontvangen geldmiddelen aan de koper terug te betalen voordat de koper hem de goederen terugstuurt of aantoont dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.
 5. 5.5. De verkoper is bevoegd om een aanspraak op een vergoeding van schade die aan de goederen is ontstaan, eenzijdig te verrekenen met de aanspraak van de koper op terugbetaling van de koopprijs.
 6. 5.6. Indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval betaalt de verkoper de koopprijs aan de koper binnen 14 dagen terug.
 7. 5.7. Indien er bij verkoop aan de koper een geschenk is verstrekt, is de schenkingsovereenkomst tussen de verkoper en de koper gesloten met de ontbindende voorwaarde, dat indien het komt tot het herroepen van de koopovereenkomst door de koper, de schenkingsovereenkomst met betrekking tot een dergelijk geschenk van kracht blijft en de koper is verplicht om samen met de goederen het verstrekte geschenk terug te sturen.
 8. 5.8. Bij betaling door middel van een bankpas worden de middelen terugbetaald op de rekening die gekoppeld is aan de pas.

6. Transport en levering van de goederen

 1. 6.1. In het geval, dat de transportwijze is overeengekomen op basis van een bijzondere eis van de koper, dan draagt de koper het risico en eventuele aanvullende kosten verbonden aan deze transportwijze.
 2. 6.2. Indien de verkoper volgens de koopovereenkomst verplicht is om de goederen te leveren op de door de koper tijdens de bestelling opgegeven plaats, dan is de koper verplicht om bij de levering de goederen in ontvangst nemen.
 3. 6.3. In het geval, dat het om redenen aan de kant van de koper nodig is om de goederen herhaald te bezorgen of op een andere wijze dan is aangegeven in de bestelling, is de koper verplicht om de kosten te betalen die verbonden zijn aan het herhaald bezorgen van de goederen, respectievelijk de kosten verbonden aan de andere wijze van bezorgen.
 4. 6.4. Bij het in ontvangst nemen van de goederen van de transporteur is de koper verplicht om te controleren dat de verpakking van de goederen niet geschonden is en om in geval van enigerlei gebreken dit onverwijld aan de transporteur mede te delen. In geval van constatering van een geschonden verpakking die getuigt van het onbevoegd indringen in de zending, hoeft de koper de zending niet van de transporteur in ontvangst te nemen.
 5. 6.5. De overige rechten en plichten van de partijen bij het vervoer van de goederen kunnen geregeld worden door bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn afgegeven.

7. Rechten uit een gebrekkige nakoming

 1. 7.1. De verkoper staat er jegens koper voor in dat de goederen bij de inontvangstname geen gebreken hebben. Met name staat de verkoper ervoor in dat op het moment, waarop de koper de goederen in ontvangst heeft genomen:
  1. 7.1.1. de goederen de eigenschappen hebben die de partijen zijn overeengekomen en indien deze afspraken ontbreken, zodanige eigenschappen hebben die de verkoper of producent heeft beschreven of die de koper heeft verwacht met het oog op de aard van de goederen en op basis van de ermee gevoerde reclame,
  2. 7.1.2. de goederen geschikt zijn voor het doel dat wordt opgegeven door de verkoper voor het gebruik ervan of waarvoor goederen van deze soort gewoonlijk worden gebruikt,
  3. 7.1.3. de goederen overeenkomen met de kwaliteit of de uitvoering van het getoonde voorbeeld, indien de kwaliteit of de uitvoering bepaald is volgens dat voorbeeld,
  4. 7.1.4. de goederen overeenkomen met de bestelde hoeveelheid en gewicht en
  5. 7.1.5. de goederen voldoen aan de eisen van juridische voorschriften.
 2. 7.2. De bepalingen vermeld in art. 7.1. van de leveringsvoorwaarden worden niet toegepast bij goederen die verkocht worden tegen een lagere prijs vanwege een gebrek waarvoor die lagere prijs is afgesproken, voor slijtage van goederen die veroorzaakt is door zijn gewoonlijk gebruik, bij gebruikte goederen voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage, dat de goederen hadden bij de inontvangstname door de koper of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen.
 3. 7.3. Indien er zich een gebrek voordoet in de loop van twaalf maanden na de inontvangstname, wordt ervan uitgegaan, dat de goederen reeds gebrekkig waren bij de inontvangstname. De koper is bevoegd om zijn recht op grond van een gebrek te claimen, dat zich voordoet bij consumentengoederen binnen een termijn van vierentwintig maanden na de inontvangstname.
 4. 7.4. Rechten op grond van een gebrekkige nakoming worden door de koper geclaimd bij de verkoper op het adres van verkoper. Als moment van indienen van de reclamatie wordt het moment beschouwd, waarop de verkoper van de koper de gereclameerde goederen heeft ontvangen (de dag van in ontvangstneming van de goederen). Voor het reclameren van gebreken van de goederen kan de koper gebruikmaken van het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat een bijlage vormt bij de leveringsvoorwaarden.
 5. 7.5. De overige rechten en plichten van de partijen die samenhangen met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, kunnen worden geregeld door het reclamatiereglement van de verkoper.

8. Overige rechten en plichten van de contractspartijen

 1. 8.1. De koper verwerft de eigendom van de goederen door het betalen van de gehele koopprijs van de goederen.
 2. 8.2. Een buitengerechtelijke regeling van klachten van consumenten wordt door de verkoper geregeld door middel van het e-mailadres info@bibloo.nl. Informatie over de afhandeling van een klacht van een koper wordt door de verkoper naar het e-mailadres van de koper gestuurd.

9. Andere rechten en plichten van de contractuele partijen

 1. 9.1. Verkoper gaat zorgvuldig om met de door koper verstrekte persoonsgegevens, met inachtneming van de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
 2. 9.2. oper geeft verkoper, door het accepteren van deze algemene voorwaarden, toestemming tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.
 3. 9.3. Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar koper.
 4. 9.4. Koper heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. Verkoper zal hieraan gehoor geven.
 5. 9.5. ndien koper van dit recht gebruik wenst te maken dan dient koper dit per e-mail aan verkoper te laten weten.
 6. 9.6. Met de verwerking van de persoonsgegevens van de koper kan de verkoper een derde belasten als de verwerkende persoon. Afgezien van de personen die de goederen vervoeren, worden de persoonsgegevens door de verkoper niet zonder de voorafgaande toestemming van de koper aan derden overhandigd.
 7. 9.7. De koper bevestigt, dat de verstrekte persoonsgegevens precies zijn en dat hij erover geïnstrueerd is, dat het gaat om het vrijwillig verstrekken van de persoonsgegevens.

10. Bescherming van persoonsgegevens

 1. 10.1. De bescherming van de persoonsgegevens van kopers die fysieke personen zijn wordt verstrekt conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG).
 2. 10.2. De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper (i) ten behoeve van het naleven van het koopcontract met de koper (eventueel ook ten behoeve van onderhandelingen over het afsluiten en/of wijzigen hiervan) en/of (ii) ten behoeve van het op basis van een overeenkomst met de koper bijhouden van een gebruikersaccount, de volgende persoonsgegevens van de koper zal bewerken: naam en achternaam, woonadres, bedrijfsregistratienummer (ičo), BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel aanvullende informatie zoals leveringsadres, nummer en verdieping van de woning. De genoemde persoonsgegevens zullen bewerkt worden door de verkoper als beheerder en door de personen die de goederen transporteren als bewerkers. De persoonsgegevens zullen voornamelijk bewerkt worden in de vorm van het verzamelen, op informatie-dragers opslaan, aanpassen of wijzigen, opzoeken, gebruiken, overdragen aan de transporteur of ook aan andere personen (mits de koper hiermee instemt), bewaren, sorteren of combineren, blokkeren en liquideren van de gegevens. De persoonsgegevens zullen bewerkt worden gedurende de implementatie van het koopcontract en na zijn realisatie tot aan het moment waarop de verjaringstermijn verstreken is (d.w.z. in de regel drie jaar na realisatie van het koopcontract), eventueel zolang de gebruikersaccount van de koper wordt bijgehouden (d.w.z. tot aan het moment waarop deze door de koper wordt opgeheven).
 3. 10.3. De beschermingsprincipes voor de bewerking van persoonsgegevens vindt u hier.
 4. 10.4. De koper is zich bewust van het feit dat hij verplicht is zijn persoonsgegevens (bij de registratie, in zijn gebruikersaccount, bij bestellingen die worden uitgevoerd vanuit de web-interface van de e-shop) juist en naar waarheid te vermelden en dat hij tevens verplicht is de verkoper zonder onnodig uitstel te informeren over wijzigingen in zijn persoonsgegevens.
 5. 10.5. De verkoper mag een derde persoon, in de hoedanigheid van bewerker, belasten met de bewerking van de persoonsgegevens van de koper. Met uitzondering van de personen die de goederen transporteren, zullen de persoonsgegevens door de verkoper niet zonder voorafgaande instemming van de koper worden overgedragen aan derden.
 6. 10.6. De persoonsgegevens zullen in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in schriftelijke vorm op niet-geautomatiseerde wijze bewerkt worden.
 7. 10.7. De koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens kloppen en hij is geïnstrueerd over het feit dat het hier om vrijwillig verstrekte persoonsgegevens handelt.
 8. 10.8. De koper kan bij het samenstellen van de bestelling tevens zijn instemming uitspreken met het feit dat zijn persoongegevens door de verkoper bewerkt zullen worden ten behoeve van marketing-doeleinden, en wel met name binnen het kader van de versturing van handelsmededelingen en andere marketing-activiteiten van de verkoper. Deze instemming zal betrekking hebben op de volgende persoonsgegevens: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer. De voor marketing-doeleinden gebruikte persoonsgegevens van de koper zullen bewerkt worden tot aan het moment waarop de koper zijn instemming intrekt, uiterlijk echter gedurende vijf jaar, tenzij de instemming tussentijds vernieuwd wordt. De persoonsgegevens zullen voornamelijk bewerkt worden in de vorm van het verzamelen, op informatie-dragers opslaan, toegankelijk maken, aanpassen of wijzigen, opzoeken, gebruiken, overdragen (mits de koper hiermee instemt), bewaren, sorteren of combineren, blokkeren en liquideren van de gegevens. De instemming met de bewerking van persoonsgegevens ten behoeve van marketing-doeleinden vormt geen op zichzelf staande voorwaarde voor het afsluiten van een koopcontract.
 9. 10.9. De verkoper attendeert de koper op het feit dat de gegevens van kopers vermeld kunnen worden in een register dat wordt opgesteld in de zin van § 20z van wet nr. 634/1992 Sb., betreffende de bescherming van consumenten, als gewijzigd (verder te noemen de „wet op de consumentenbescherming“).

11. Het versturen van handelsmededelingen en het opslaan van cookies

 1. 10.1. De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper hem naar zijn e-mailadres handelsmededelingen kan toesturen met informatie die verband houdt met goederen, diensten of handelsvestigingen van de verkoper. De koper kan de versturing van handelsmededelingen op ieder gewenst moment stopzetten op zijn gebruikersaccount of door gebruik te maken van de link die zich onder iedere handelsmededeling bevindt.
 2. 10.1. De koper is zich bewust van het feit dat de verkoper op zijn website gebruik maakt van cookies. De samenstelling en het gebruik van cookies richten zich naar afzonderlijke richtlijnen, die u hier

12. Slotbepalingen

 1. 12.1. Indien de verhouding die wordt gevormd door de koopovereenkomst, een internationaal (buitenlands) element bevat, dan komen de partijen overeen, dat de verhouding wordt geregeld door het Nederlandse recht. Hierdoor worden niet de rechten van de consument aangetast die voortvloeien uit de algemeen bindende, juridische voorschriften.
 2. 12.2. Indien enige bepaling van de leveringsvoorwaarden ongeldig of niet van kracht is of dit wordt, dan worden deze ongeldige bepalingen vervangen door bepalingen, waarvan de intentie het meest overeenkomt met de ongeldige bepalingen. Door de ongeldigheid of het niet van kracht zijn van een bepaling wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
 3. 12.3. De koopovereenkomst met inbegrip van de leveringsvoorwaarden wordt door de verkoper in elektronische vorm opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden.
 4. 12.4. Een bijlage bij de leveringsvoorwaarden wordt gevormd door het voorbeeldformulier voor het terugtreden van de koopovereenkomst.
 5. 12.5. De contactgegevens van de verkoper: het bezorgadres Bibloo.nl, BIBLOO U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Tsjechische Republiek; het e-mailadres info@bibloo.nl; telefoon +420 222 701 480. (alleen in het Engels)

De handelsvoorwaarden zijn geldig vanaf 24-05-2018

 • Modestukken op voorraad
  Meer dan één miljoen stukken op voorraad.
 • Producten op voorraad
  Meer dan miljoen producten op voorraad
 • 30 dagen bedenktijd
  U kunt alle artikelen binnen 30 dagen zonder opgave van reden retourneren.
 • Snelle bezorging
  Levering binnen 3 werkdagen.
 • +31 97010204938
  Wij staan op werkdagen
  tussen 8.00 en 17.00
  uur voor u klaar.
  Onze klantenservice
  is in het Engels bereikbaar.
 • Certificaat Betrouwbare e-shop
  Het verheugt ons dat 98% van onze klanten volledig tevreden is.
Omhoog