PRINCIPES VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VOOR DE VERDERE BEWERKING VAN GEGEVENS

(verder te noemen de „Principes“)

Versie van 25-05-2018

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. We besteden daarom de nodige aandacht aan persoonsgegevens en hun bescherming en we bewerken dergelijke gegevens volledig conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene Verordening Gegevensbescherming) (verder te noemen de „AVG“) en conform deze Principes. In deze Principes willen we u daarom mededelen welke persoonsgegevens van u we verzamelen en op welke manier we ze verder gebruiken.

 

WIE BEWERKT UW GEGEVENS:

Uw persoonsgegevens zullen overeenkomstig de hieronder genoemde voorwaarden bewerkt worden door de naamloze vennootschap naar Tsjechisch recht Digital People a.s., bedrijfsregistratienummer (IČO): 28197071, gevestigd te Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, ingeschreven in dossier 12855 van sectie B van het handelsregister dat wordt aangehouden door de Provinciale Rechtbank te Praag (verder te noemen „wij“ of „Bibloo“), de exploitant van de e-shop op de website bibloo.cz, in de hoedanigheid van beheerder. Bibloo heeft momenteel geen gemachtigde voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld. Om gebruik te maken van uw rechten die verband houden met de bewerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

-       Correspondentieadres: Digital People a.s., Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, Tsjechië

-       Telefoonnummer: +420 910 928 600

-       E-mailadres:     info@bibloo.cz

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE:

Bibloo kan persoonsgegevens van u opslaan en op andere manier bewerken, die u ons zelf verstrekt in verband met het gebruik van onze diensten, met name wanneer u een koopcontract met ons afsluit via de website bibloo.cz of wanneer u zich aanmeldt voor afname van onze nieuwsbrieven.

Het handelt hier voornamelijk om de volgende persoonsgegevens:

-       naam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, leveringsadres, bankrekening- of betaalpasnummer, andere vrijwillig door u verstrekte gegevens, die u invult binnen het kader van de registratie of bij het creëren van een bestelling, en gegevens die betrekking hebben op de bekeken of aangekochte goederen.

In verband met uw activiteiten op onze website verzamelen en bewerken we verder het IP-adres en cookies. De samenstelling en het gebruik van cookies richten zich naar afzonderlijke richtlijnen, die u hier aantreft.

Alle persoonsgegevens die wij bewerken, zijn direct van uzelf afkomstig.

 

TEN BEHOEVE VAN WELKE DOELEINDEN BEWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS:

We kunnen uw persoonsgegevens bewerken ten behoeve van één of meerdere van de hieronder genoemde doeleinden:

-       Het beheren en bewerken van uw aankoop via de e-shop. We maken gebruik van uw persoonsgegevens om de door u bestelde goederen te kunnen leveren, u te kunnen informeren over de status van uw bestelling en/of u in staat te stellen gebruik te maken van uw recht op opzegging van een gesloten koopcontract of van uw recht goederen te reclameren.

-       Het beheren en bewerken van gegevens ten behoeve van het creëren van een persoonlijk profiel binnen het kader van onze website.

-       Het versturen van verschillende soorten handelsmededelingen en nieuwsbrieven, waarmee we u informeren over de nieuwste kortingen, de laatste nieuwtjes, nieuwe goederen, promotie-activiteiten en andere hiermee samenhangende informatie.

-       Het beantwoorden van uw vragen, met gebruikmaking van contactgegevens op basis van contact via de telefonische klantenservice.

-       Kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

-       Analyse van uw preferenties en het weergeven van inhoud die overeenkomt met uw individuele behoeften.

-       Het innen van vorderingen en het maken van aanspraak op onze rechten (bijv. ingeval van rechtsgeschillen over onze diensten) en

-       Het bijhouden van onze boekhoudkundige administratie en het naleven van onze overige wettelijke verplichtingen.

 

WAT GEEFT ONS HET RECHT GEGEVENS TE BEWERKEN?

Bibloo beschikt over het recht uw persoonsgegevens te bewerken wanneer wordt voldaan aan tenminste één van de hieronder genoemde redenen:

-       Het naleven van een contract. De meest voorkomende rechtstitel voor het verzamelen en bewerken van uw persoonsgegevens bestaat uit het sluiten van een koopcontract via een e-shop. U bent verplicht ons ten behoeve van deze doelstelling uw persoonsgegevens te verstrekken, want zonder deze gegevens kan het contract niet op geldige wijze gesloten worden en kan de aankoop niet gerealiseerd worden. Als contract wordt in dit geval tevens het openen van een persoonlijk profiel binnen het kader van de website bibloo.nl beschouwd, waarbij het contract wordt gesloten middels het goedkeuren van de voorwaarden. Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kan er geen persoonlijk profiel van u gecreëerd worden.

-       Het naleven van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden, met name tijdens het opstellen en verwerken van facturen, bewerkt ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen, die samenhangen met de belastingwetgeving en voorschriften op andere gebieden.

-       Instemming. In sommige gevallen bewerken we uw persoonsgegevens ook op basis van vooraf vrijwillig door u verstrekte instemming. Het handelt hier met name om instemming met de versturing van de nieuwsbrief en hiermee samenhangende marketing-doelstellingen. De door u verstrekte instemming kan door u op ieder gewenst moment worden ingetrokken, mits u voldoet aan de in deze Principes vermelde intrekkingsmethode. Het niet verstrekken of herroepen van uw instemming is niet van invloed op de bewerking van uw persoonsgegevens op basis van de andere rechtstitels.

-       Rechtmatige belangen van Bibloo. We zijn tevens gerechtigd uw persoonsgegevens te bewerken ten behoeve van onze rechtmatige belangen. Het handelt hier met name om direct marketing en het verzorgen van de veiligheid van onze website.

 

AAN WIE MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OVERDRAGEN:

Binnen het kader van de genoemde rechtstitels mogen we uw persoonsgegevens tevens aan de volgende (rechts-) personen overdragen/verstrekken:

-       Transporteurs, die verantwoordelijk zijn vooor de levering van door u bestelde goederen

-       De exploitant van Digital People a.s., ten behoeve van het afhalen van het poststuk of het retourneren van goederen

-       Onze handelspartners, met name de naamloze vennootschap volgens Tsjechisch recht Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s.

-       Ondernemingen die onze telefooncentrale ten behoeve van de klantenservice exploiteren

-       Verstrekkers van betaalportalen (verstrekkers van betaalkaarten)

-       Onze belasting- en juridische adviseurs, in verband met het maken van aanspraak op onze rechten

-       Partners die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van reclamaties

Onder bepaalde bij wet vastgestelde omstandigheden zijn we verder verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken of over te dragen aan bijv. strafrechtelijke organen (met name de Tsjechische Politie) en aan andere overheidsorganen.

 

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS:

De onderneming Bibloo bewerkt en bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelstellingen. Wanneer persoonsgegevens bewerkt worden op basis van door u verstrekte instemming, geschiedt dit gedurende de periode waarvoor deze instemming verstrekt werd (in de regel 5 jaar), voorzover u uw instemming met de bewerking van uw persoongegevens niet intrekt. Na verloop van deze periode bewaart Bibloo een zo klein mogelijk deel van uw persoonsgegevens (met name uw instemming en het intrekken van uw instemming) dat benodigd is voor de eventuele verdediging van onze rechten.

Wanneer er sprake is van het bewerken van persoonsgegevens, bewerkt en bewaart Bibloo uw persoonsgegeven ten minste gedurende het bestaan van het gesloten contract en totdat de wettelijke of contractuele verjaringstermijnen verlopen zijn, evenals de termijnen voor het maken van aanspraak op rechten die voortvloeien uit verkeerde realisatie of op garantierechten en de termijnen voor de eventuele uitvoering, vaststelling of verdediging van onze eigen aanspraken.

We nemen de vrijheid u tegelijkertijd te attenderen op het feit dat uw persoonsgegevens verder bewaard worden in gevallen waarin dit ons wordt opgelegd door wettelijke voorschriften, en wel uiterlijk zo lang als is vastgesteld in deze wettelijke voorschriften (met name archiveringsplichten betreffende boekhoudkundige en belastingtechnische documenten).

 

OP WELKE WIJZE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD:

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt en die wij bewerken, worden op standaard wijze en met behulp van standaard technologieën beschermd. Alle beveiligingen worden regelmatig gecontroleerd, met name of het systeem geen willekeurig welke zwakke punten kent en of het niet heeft blootgestaan aan aanvallen. Tegelijkertijd maken we gebruik van veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van, zo mogelijk, onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, waarbij onze maatregelen (met het oog op de huidige stand van zaken binnen de technologie) afdoende beveiliging garanderen. De genomen veiligheidsmaatregelen worden dan ook regelmatig geactualiseerd.

We beveiligen onze website en de overige systemen met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van uw gegevens, tegen toegang tot uw gegevens door onrechtmatige personen en tegen wijziging of uitbreiding van de gegevens. Toegang tot uw gegevens kan alleen verkregen worden door invoering van uw persoonlijke wachtwoord. In dit verband willen we u erop attenderen dat u uw toegangsgegevens niet bekend mag maken aan derden en dat u zich na afloop van uw activiteiten in uw persoonlijke profiel altijd moet afmelden, met name wanneer u gebruik maakt van een computer die tevens gebruikt wordt door anderen. Bibloo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van gebruikte wachtwoorden, tenzij deze situatie rechtstreeks door Bibloo veroorzaakt werd.

 

OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT U IN VERBAND MET DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Het recht op herroeping van uw instemming. Wanneer we uw persoonsgegevens bewerken op basis van door u verstrekte instemming, beschikt u over het recht haar op ieder gewenst moment in te trekken op de website die betrekking heeft op uw persoonsgegevens, die na inloggen hier toegankelijk is. Door deze intrekking wordt de rechtmatigheid van de bewerkingen vóórdat u uw instemming introk niet aangetast. Het intrekken van uw instemming heeft evenmin invloed op de bewerking van uw persoonsgegevens, die plaatsvinden op basis van andere rechtstitels, dit houdt met name verband met bewerkingen die onontbeerlijk zijn voor de naleving van het ontract of van wettelijke verplichtingen.

Recht op toegang. Overeenkomstig art. 15 AVG beschikt u over het recht een bevestiging te ontvangen of en zo ja, welke persoonsgegevens er door Bibloo bewerkt worden en u beschikt tevens over het recht op toegang tot deze persoonsgegevens, incl. informatie over de doelstellingen van de bewerkingen, de categorieën van de betrokken persoonsgegevens, de ontvangers, de geplande bewaarduur van de persoonsgegevens, het bestaan van het recht te eisen de persoonsgegevens te verwijderen of te verbeteren, het recht een klacht in te dienen bij de controlerende overheidsdienst, de bron van de persoonsgegevens, voorzover ze niet rechtstreeks van uzelf verkregen zijn, en over het feit of er automatische besluiten genomen worden, incl. het samenstellen van een profiel.

Recht op verbetering en aanvulling. U beschikt over het recht van Bibloo te eisen dat uw persoonsgegevens, mochten ze onjuist zijn, verbeterd worden of, wanneer ze onvolledig zijn, aangevuld worden. Wanneer u geregistreerd bent, kunt u het verbeteren of aanvullen van uw persoonsgegevens ook zelf uitvoeren, met behulp van uw persoonlijke profiel op onze website.

Recht op verwijdering / Recht op vergetelheid. U beschikt over het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden hiervoor. Dit kan met name in gevallen wanneer de persoonsgegevens niet benodigd zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen, of wanneer u uw instemming hebt ingetrokken of bezwaar hebt aangediend tegen bewerking, en wij niet verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te bewerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en ze niet nodig hebben voor de vaststelling, uitvoering of verdediging van onze wettelijke rechten.

Recht op inperking van de bewerkingen. U beschikt over het recht de bewerkingen van uw persoonsgegevens door Bibloo in te laten perken, wanneer a) u beweert dat de persoonsgegevens onjuist zijn (en wel na verloop van de periode waarin de juistheid werd gecontroleerd), b) de bewerkingen onrechtmatig plaatsvinden en u in plaats van verwijdering van de persoonsgegevens eist dat het gebruik ervan wordt ingeperkt, c) u uw persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitvoering of verdediging van wettelijke rechten, terwijl Bibloo ze niet meer nodig heeft ten behoeve van verdere bewerkingen, of d) wanneer u een bezwaar indient tegen de bewerkingen die gebaseerd zijn op de rechtstitel die betrekking heeft op onze rechtmatige belangen (met name in verband met direct marketing).

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Wanneer u Bibloo hierom verzoekt, draagt Bibloo uw persoonsgegevens rechtstreeks over aan een andere beheerder, ofwel: u hebt recht ze te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat.

Recht op het aantekenen van bezwaar. U beschikt over het recht bezwaar aan te tekenen tegen het bewerken van uw persoonsgegevens op basis van onze rechtmatige belangen, d.w.z. door Bibloo nagestreefde belangen, met name in verband met direct marketing.

Geautomatiseerde individuele besluiten. U beschikt over het recht te eisen dat u niet onderworpen wordt aan besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde bewerkingen, incl. het creëren van profielen, wanneer deze besluiten gepaard gaan met wettelijke consequenties voor u of wanneer ze u op soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloeden. Het is echter niet mogelijk aanspraak te maken op dit recht, wanneer het besluit onontbeerlijk is voor het sluiten of realiseren van een contract tussen u en de onderneming Bibloo; wanneer deze besluiten zijn toegestaan door op Bibloo van toepassing zijnd recht, dit onder de voorwaarde dat Bibloo geschikte maatregelen vaststelt ter bescherming van haar rechten, vrijheden en rechtmatige belangen; of wanneer ze gebaseerd zijn op uw expliciete instemming.

Recht op het indienen van een klacht. U beschikt over het recht in verband met de bewerking van uw persoonsgegevens op ieder gewenst moment een klacht in te dienen bij de Tsjechische Dienst voor de Bescherming van Persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

WANNEER KUNT U EEN BEZWAAR TEGEN BEWERKING AANTEKENEN EN WAT HOUDT DIT IN:

Volgens art. 21 AVG beschikt u over het recht op willekeurig welk moment bezwaar aan te tekenen tegen de bewerking van persoonsgegevens, wanneer deze bewerkingen plaatsvinden op basis van een recht op het uitvoeren van taken in het algemeen belang of wanneer ze onontbeerlijk zijn voor rechtmatige belangen van Bibloo. In het geval van Bibloo komt dit erop neer dat u bezwaar kunt aantekenen tegen de bewerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Wanneer u niet wenst dat we u nog langer onze handelsmededelingen of andere nieuwsbrieven toesturen, die samenhangen met direct marketing, kunt hier op willekeurig welk moment bezwaar tegen aantekenen en wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor deze doelstellingen bewerken en u geen handelsmededelingen meer toesturen. U kunt de bezwaren aantekenen door ze naar e-mailadres info@bibloo.nl te versturen of door op de link te klikken, die zich in iedere elektronische handelsmededeling bevindt en waarmee u aangeeft dat u onze handelsmededelingen niet langer wenst te ontvangen.

 

 

 

Omhoog